مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس آگاهی رسانی | پشتیبانی | امداد CSIRT

مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس

CSIRT


مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس ‍‍‍‍‍

طرح آپا به منظور ارتقای دانش فنی کشور و توسعه دانش مدیریت حوادث امنیتی از سال 1384 در پژوهشکده امنیت ارتباطات وفناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران شروع و بهره برداری آن اواخر سال 1386 آغاز شده است. ماموریت آپا بیشتر جنبه پژوهشی-تخصصی در حوزه مدیریت پاسخ به حوادث را مد نظر قرار داده و با ایجاد چندین مرکز آپای تخصصی در دانشگاهای کشور هم به مسئله فرهنگ سازی ، ترویج و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه پاسخ به حوادث توجه دارد و هم انتقال دانش و فناوری این حوزه را در داخل کشور و برای شروع این جریان هدف خود قرار داده است. سازمانها و مراکز کشور می توانند با الگو برداری از روش­های این طرح، تیم های آپای مخصوص خود را راه اندازی نمایند.
«آپا» مخفف واژه‌هاي آگاهي‌رساني، پشتيباني و امداد است و نشان‌دهنده نوع فعاليت‌ها و خدماتي است كه در حوزه امنيت شبکه‌های رايانه‌اي و سامانه‌هاي نرم‌افزاري در اين آزمايشگاه تخصصي ارائه مي‌شود. در آپاي خلیج فارس، فعاليت‌هایي از قبیل شناسايي تهديدات رايانه‌اي، كشف آسيب‌پذيري‌ها، رسيدگي و كمك به سازمان‌هاي مختلف در هنگام بروز حوادث ناشي از حملات و رخدادهاي امنيتي، ارزيابي امنيتي و انجام آزمون نفوذپذيري بر روي شبكه‌هاي رايانه‌اي و سامانه‌هاي نرم‌افزاري، ارائه طرح امنيت برای امن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای، و خدمات آگاهي‌رساني و آموزش عمومي و تخصصي مرتبط ارائه مي‌شود.

هدف مرکز

آزمایشگاه آپا دانشگاه خلیج فارس از شهریور 95 راه‌اندازی شده است كه در بستر فعاليت‌هاي آن، بیش از 20 نفر از اعضای هیات ‌علمی، کارشناسان ارشد و کارشناسان حوزه امنیت با این آزمایشگاه همکاری دارند. فعاليت‌هاي آپاي خلیج فارس، گستره گوناگوني را از ارزيابي امنيتي و آزمون نفوذپذيري شبكه‌ها و سامانه‌ها، و آگاهي‌رساني و آموزش‌هاي تخصصي تا عضويت در كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي در استان و اظهار نظر كارشناسي در پرونده‌هاي قضايي شامل مي‌شود.
ﻫﺪف از ایجاد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ آﭘﺎ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ امنیت راﯾﺎﻧﻪاي و ﺗﻬﺪﯾﺪات این حوزه و اﯾجاد ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي مقابله ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺨش‌ها و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌هاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ایجاد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻬﯿﻨﻪ و مطلوب ﮐﻪ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ، به‌دست می‌آید.

گواهینامه راه اندازی مرکز آپای دانشگاه خلیج فارس

گواهینامه راه اندازی
مرکز پژوهشی آپا
اطلاعات تماس :

آدرس : بوشهر ، خیابان شهید ماهینی ، دانشگاه خلیج فارس ، مرکز پژوهشی آپا


شماره تماس :
077-31222274 | 077-31222324


ایمیل : cert@pgu.ac.ir