مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس آگاهی رسانی | پشتیبانی | امداد CSIRT

مرکز پژوهشی آپا خلیج فارس

CSIRT


فرم استعلام گواهینامه های صادره

<% userData.NameCer %><% userData.UniqueCode %>

نام دوره : <% userData.NameCer %>

گواهینامه به نام : <% userData.name %>

گواهینامه به کد ملی : <% userData.identity %>

نوع مدرک : <% userData.rankCer %>

نمره : <% userData.score %>

زمان برگذاری دوره : <% userData.IssueDate %>

زمان صدور مدرک : <% userData.date %>

مدت زمان دوره ( بر حسب ساعت ) : <% userData.timeCer %>


لطفا خطا های زیر را رفع نمایید.

  • <% error %>
<% sucMag %>
<% bigError %>


مرکز پژوهشی آپا
اطلاعات تماس :

آدرس : بوشهر ، خیابان شهید ماهینی ، دانشگاه خلیج فارس ، مرکز پژوهشی آپا


شماره تماس :
077-31222274 | 077-31222324


ایمیل : cert@pgu.ac.ir